Litteratur och hemsidor

Litteratur, på nätet och i tryckt form, och hemsidor användbara för lärare och elever i grundskola och gymnasium

En sammanställning av allt som vi idag vet om Västernorrlands förhistoria

”Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år.”
Av Peter Persson

En komplett sammanställning av vad vi vet om Västernorrlands förhistoria utifrån de arkeologiska undersökningar som gjorts i länet.

Sammanställningen är indelad i sten-, brons-, järnålder och medeltid. Arkeologins historia och metoder inleder rapportens första sidor. Rapporten är på 383 sidor, finns att ladda ner som PDF. Det finns inget ortnamnsregister men rapporten är i fulltext och det går att söka på ortnamn. I litteratur och källförteckningen som är på 19 sidor, där går det att hitta annan intressant litteratur (sid 364-383).

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9418b1/1535724572596/Forntid%20i%20V%C3%A4sternorrlands%20l%C3%A4n.pdf

Boken finns att köpa på Nämforsens Hällristningsmuseum och Västernorrlands museum.

Böcker från Nämforsens Hällristningsmuseum

”Nämforsens Hällristningar, The Rock Art of Nämforsen”
Bok om Nämforsens hällristningar med samtliga 2600 kända figurer avbildade.

Författare Thomas B Larsson, Sven-Gunnar Broström med flera.
Boken finns i alla bibliotek och skolbibliotek i Västernorrland, och är en gåva från Nämforsens Hällristningsmuseum. Dokumentationen av ristningarna finns också här

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:497241/FULLTEXT01.pdf

”Ett år med Linna och hällristningarna, En berättelse om stenåldersfolkets värld”
Av Gun Lövdahl.

En sagoberättelse med många faktarutor för barn och vuxna. Boken finns att köpa på Nämforsens Hällristningsmuseum.

Västernorrlands museum (Murberget)

Rapporter och uppsatser

Här kan du söka och ladda ner rapporter över dokumentationer som utförts i Västernorrland. Det är rapporter över arkeologiska undersökningar, byggnadsinventeringar, etnologiska dokumentationer, samtidsdokumentation med mera.
https://vnmuseum.se/sok-i-arkivet-samlingarna/

Söka i samlingarna på Västernorrlands museum

Här kan du söka i museets databas med alla föremål, fotografer, uppteckningar med mera. Du söker du bland drygt 200 000 objekt, du behöver därför avgränsa sökningen. Detta kan göras geografiskt, till exempel med att välja objekt från en enda kommun eller socken, och genom att välja en viss typ av objekt.

https://vnmuseum.se/sok-i-arkivet-samlingarna/

Västernorrlands museums publikationer och småskrifter

De är informativa, gratis och går att ladda ner som PDF.

Går att ladda ner vi länkarna nedan eller på länsmuseets hemsida under publikationer. https://vnmuseum.se/reception-och-butik/publikationer-och-smaskrifter/

Klingstatjärn – levande forntid

Området kring Klingstatjärn i Medelpad har definierats som riksintressant. Vad kan lämningar från forntiden betyda för människor som lever med dem här och nu? Det har arkeologen Lars-Göran Spång tagit reda på. 39 sidor. Runt Klingstatjärn finns flera byar som har rötter i järnåldern vilket hörs av namnen – Allsta, Klingsta, Tunbyn, Vi. Prästhusberget har Medelpads mest magnifika fornborg med sammanlagt 120 meter långa stenmurar och karta över Medelpads fornborgar. Arkeologiska undersökningar och järnåldersgravar är annat i denna skrift.

https://vnmuseumprod.s3.amazonaws.com/uploads/2019/08/klingstatj%C3%A4rn_webb.pdf

Bjästamon

En informationsskrift om den arkeologiska utgrävningen av stenåldersbosättningen på Bjästamon. 36 sidor. Utgrävningarna  i  Bjästamon  är  den  största  arkeologiska fältundersökningen i Norrland. Bilder av fynd och av arkeologer i arbete på undersökningsplatsen m.m.

https://vnmuseumprod.s3.amazonaws.com/uploads/2019/08/bjastamonskrift.pdf

Skog och historia

I projektetet Skog och historia utbildas personal för att i fält söka upp och registrera kulturhistoriska lämningar efter människors aktiviteter, liv och leverne från en gången tid. Denna skrift är ett resultat av arbetet i vårt län och den visar på några olika lämningar som ofta återfinns i skogsmark. 34 sidor.

https://vnmuseumprod.s3.amazonaws.com/uploads/2019/08/skogohistoria.pdf

Fler skrifter finns här Västernorrlands museums publikationer och småskrifter (pdf).

Historiska museet

Söka i Historiska museets samlingar

Stor del av samlingarna är digitaliserade oftast med bild av föremålet. Väldigt stor del av de förhistoriska fynd som gjorts i Västernorrland finns på Statens Historiska museum i Stockholm. Det går att söka i samlingarna genom att ange landskap och socken. På den lista som kommer upp går det att se på vilka platser som fynden har gjorts, kanske är något hittat nära skolan.

Arkeologens dotter

TV-serien Arkeologens dotter från UR är en svindlande äventyrsresa in i vår egen forntid. Huvudmålgruppen är elever i årskurs 3, men serien passar även mellanstadiet och en äldre publik.

https://historiska.se/skola/arkeologensdotter/

Artiklar m.m. om förhistoria och arkeologi i Norrland

Örnsköldsvik 10 000 år

Örnsköldsvik 10 000 år erbjuder dig en upptäcktsresa bland förhistoriska stränder, gravhögar och stenyxor. Här kan du studera hur landhöjningen ständigt har förändrat landskapet och vilka spår som människor från olika tider har lämnat efter sig.

https://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/kultur/museerochkonst/ornskoldsviksmuseumkonsthall/kunskapsbanken/ornskoldsvik10000ar.4.471b919137c976e80e1a5.html

Arkeologi i Norr

Arkeologi i Norr är en skriftserie som ges ut av institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet som bedriver undervisning och forskning i arkeologi.

På hemsidan finns de 16 volymerna, eller enskilda artiklar nu tillgänglig för nerladdning. Böcker går även att beställa.

Arkeologi i Norr är en tidskrift som behandlar Fenno-Skandinaviens arkeologi främst norr om den 60:e breddgraden, de flesta artiklarna behandlar Norrland.

http://www.arkeologiinorr.se/default.html

Människorna och invandringen till det som idag är Sverige

De första svenskarna, SVTs två TV-program.

I två program reser arkeologen Jonathan Lindström runt i Sverige i spåren efter dem som befolkade landet efter istiden. Han möter forskare som berättar om våg efter våg av människor som strömmade in i Skandinavien under tusentals år. Och arvet från sten- och bronsåldern lever fortfarande kvar. Det märks inte bara i människors gener, utan också i språk, sedvänjor och sagor.
Kan ses på SVT-Play
https://www.svtplay.se/de-forsta-svenskarna

Istid, strandförskjutning/landhöjning

Historik och fakta om landhöjning
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/GPS-och-geodetisk-matning/Referenssystem/Landhojning/

I Sverige har den totala landhöjningen haft sitt maximum i Ångermanland (Höga kusten), där landet har höjt sig 800 meter sedan landet trycktes ned som mest under istiden.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Postglacial_landh%C3%B6jning

Illustrerande bild av landhöjning och förhistoriska lämningar
Fin illustration av landhöjning och arkeologiska lämningar, (illustration teckning, Lars Högberg)
https://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/kultur/museerochkonst/ornskoldsviksmuseumkonsthall/kunskapsbanken/ornskoldsvik10000ar/sparfran10000ar/foranderligtland/landhojningen.4.471b919137c976e80e4a8.html

Välkommen till SGUs kartgenerator!
Här kan du beställa och ladda hem din karta i pdf-format, kostnadsfritt.

Starta genom att välja ”Tema” och ”Karta” till vänster.
Välj sedan område genom att klicka i kartan eller använda något av sökverktygen.
http://maps2.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

Göra egen karta som visar olika havsnivåer under olika årtusenden i vår förhistoria. Eleverna gör en karta över landhöjningen med kartgenerator

Riksantikvarieämbetet

Frågor och svar. Vad är en fornlämning?
Vad göra om jag hittar en fornlämning eller ett fornfynd?
Svar på frågor hittas på Riksantikvarieämbetets sidor.
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/fornlamningar/

Lista med olika fornlämningstyper
Lista på alla olika fornlämningstyper. Här går det att se vad som är typiskt för olika fornlämningstyper och hur de bedöms antikvariskt.
https://www.raa.se/app/uploads/2018/11/L%C3%A4mningstypslistan-4.7.pdf

Arkeologi i skolan, ett utvecklingsprojekt inför 2000-talet

En rapport från 2005 som kan ge några tips och idéer.
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/4085/rs2005_37.pdf?sequence=3

Boken Stenålderns stationer

Stenålderns stationer är en informativ bok om de undersökningar som gjordes när Bottniabanan byggdes. Bl.a. den stora utgrävningen på Bjästamon. Gratis att ladda ner.
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1292916&dswid=5865

Skogsstyrelsen

Ansvar som markägare
Fornlämningar och kulturlämningar – ditt ansvar som markägare.
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/forn–och-kulturlamningar/

Umeå universitet

Publikationer, rapporter och böcker

I Umeå universitets databas DIVA-portalen går det att söka och ladda ner pdf-filer. Eller hitta tips på artiklar eller böcker.

https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/publikationer/publikationer-i-arkeologi-och-miljoarkeologi/

Några exempel på publikationer

Arkeologiska undersökningar av den förromerska boplatsen i Gene, Raä 59:1 i Själevads socken, Ångermanland
UMARK, 69
Lindqvist, Anna-Karin; Ramqvist, Per H.
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1388116/FULLTEXT01.pdf

Fornborgar i Norrland: en översikt
UMARK, 70
Holm, Lena
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1434057/FULLTEXT01.pdf

Västerbottens museum

Tidskriften Västerbottningen
En tidskrift som Västerbottens museum gett ut 1920 till 2014. Kan laddas ner. Många olika teman, några exempel.
Tema medeltid i nr 4 år 2014, Spår från 10 000 år i nr2 år 2007, Arkeologi i Västerbotten i nr 4 år 2001. Historisk arkeologi i nr 2 år 1983. Textilarvet i nr 3 år 1998.
https://www.vbm.se/utforska/tidskriften-vasterbotten/

Tidskriften Västerbotten 1970:1
På sid. 23-29 ”Grejorna har använts” av Peter Gustavsson.
Artikel med text och bilder om att praktiskt prova att använda en skifferkniv vid slakt.
https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1970_1.pdf

Kulturspår i landskapet – En resurs i skolan

Projektet Kulturspår i landskapet ska visa, utforska och inspirera till användandet av kulturlandskapet som lärmiljö i skolan, i nära samarbete med lärare i Norge och Sverige.

Boken kulturlandskapet som undervisningsarena kan läsas på hemsidan. Många tips i slutet av boken att göra tillsammans med elever.
https://www.vbm.se/utforska/projekt/kulturspar-i-landskapet/?cn-reloaded=1

Bilder av forntid i grundskolan

En litteraturkritisk analys över det arkeologiska innehållet i läroböcker i historia.
Av Patrik Gustafsson
https://www.archaeology.su.se/polopoly_fs/1.251143.1444292386!/menu/standard/file/Gustafsson_Patrik-Bilder_av_forntid_i_grundskolan.pdf

SO-rummet

Lite olika om människans historia, stenåldern, forntiden och antiken mm. Med lärarmaterial olika artiklar och länkar om Världen och Sverige.

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia