Elevövning: Hitta fornlämningar nära skolan

Tre övningar där eleverna med hjälp av databasen Fornsök och besök i fält studerar fornlämningar nära skolan.

För att kunna genomföra övningarna nedan behöver eleverna  använda Fornsök.

Lärarhandledning till Fornsök

Övning: Hitta en fornlämning med hjälp av datorn

Låt eleverna leta reda på en fornlämning i närheten av skolan med hjälp av databasen Fornsök. Grupperna beskriva inför klassen vad de hittat i Fornsök och klassen besöker sedan fornlämningarna.

Det är alltid lättast att återfinna fornlämningar under vår och höst då det är minst vegetation.

Med mycket stor sannolikhet finns det fornlämningar nära skolan. Om skolan ligger i en stad är det dock stor risk att fornlämningen grävts bort. Det framgår i så falla av Fornsök. Om fornlämningen grävts bort har den först undersökts av arkeologer och det finns då alltid en rapport som lämnats in till länsstyrelsen.

Även om fornlämningen sedan länge är bortgrävd och nu överbyggd är det ändå idé att besöka platsen. Varför låg boplatsen, gravfältet, eller vad det nu var just här?

Ni kan ta hjälp av kartgeneratorn och återskapa den forna strandlinjen för att se om fornlämningen låg vid vatten när den användes.

Vatten är något som alltid varit viktigt för oss människor. Att dricka, så klart, men också att färdas på och att fiska i. Det betyder att vi alltid föredragit att bo vid vatten.

Vad är det som gör att det bor människor på platsen idag?

Övning: Gör en tidslinje med hembygdens fornlämningar

Gör en egen tidslinje där eleverna får rita och berätta om de fornlämningar som finns nära skolan.

Använd Fornsök för att hitta fornlämningarna.

På ena sidan tidslinjen placeras ett antal lokala fornlämningar och på andra sidan tidslinjen sätter ni ut fornlämningar som finns i övriga Sverige och världen. Det finns många exempel på tidslinjer på nätet som kan användas för att hitta intressanta fornlämningar i Sverige och världen.

Övning: Fakta om traktens fornlämningar

Dela in eleverna i grupper och låt dem göra en faktaruta/sida om var sin fornlämningstyp som finns nära skolan. Låt dem redovisa muntligt för varandra.

  • Ta ett foto eller rita av fornlämningen.
  • Var finns fornlämningstypen? Bara i Västernorrland eller finns de på fler ställen i Sverige eller i världen?
  • Är det en vanlig typ av fornlämning?
  • Hur gammal är ”vår” fornlämning och hur gamla brukar den här sortens fornlämningar vara? Tex 1000-1500 f.kr.
  • Hur går arkeologer tillväga för att gräva ut en sådan här fornlämning? Tips: Läs i arkeologiska rapporter eller kontakta en arkeolog på länsmuseet.