Eleverna gör en karta över landhöjningen med kartgenerator

Undersök om, och när, skolan låg under vatten

Med hjälp av en kartgeneratorn kan ni rekonstruera landskapet efter den forna strandlinjen. Låg skolan över eller under vattenytan för tusen år sedan, eller för fyra tusen år sedan? Testa olika årtusenden i generatorn.

I Västernorrland är landhöjningen påtaglig. Stora delar av länet låg en gång under vatten. Statens Geologiska institut (SGI) har en kartgenerator på sin hemsida där eleverna själva kan simulera landhöjningen.

Med lite hjälp kan en mellanstadieelev använda sig av kartgenerator för att själv bilda sig en uppfattning om hur landhöjningen förändrat landskapet vid skolan eller hemmet. Det går också att skriva ut kartorna, som enligt vår mening blir ganska fina att ha på tex en vägg. Kartan är utan kostnad.
Kartgeneratorn finns här: http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

Sidensjö låg under vatten(blått) för 8000 år sedan visar kartan gjord i kartgeneratorn. De tunna blå linjerna visar dagens strandnivå för sjöarna runt Sidensjö. Bilden är en skärmdump. Det går att beställa kartor i bättre upplösning via e-post, utan kostnad.

Vad är landhöjning?
Postglacial landhöjning (ofta bara kallad landhöjning) är ett av naturen framkallad process som är viktig att känna till för att förstå varför landskapet i Sverige och på norra halvklotet ser ut som det gör.

I Läroplan (Lgr11) för grundskolan står det om geografi: ”Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. /…/ Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster.”

Under den senaste nedisningen täcktes Sverige av en flera kilometer tjock inlandsis som tryckte ner jordskorpan. När isen smälte började jordskorpan återgå till läget före nedisningen vilket resulterar i landhöjningen.

Mekanismerna bakom postglacial landhöjningen är fortfarande inte helt kända, men i princip tror forskarna att jordens, relativt sett mycket tunna skal, jordskorpan, är elastisk och att isen tryckt ner jordskorpan i jordens mjukare, varma inre, manteln. När inlandsisen smälte, och trycket på jordskorpan försvann, rann magman, som tryckts undan av isens tyngd, tillbaka och höjde jordskorpan. Detta är en mycket långsam process, som fortfarande pågår. Hittills har landet höjt sig flera hundra meter och man räknar med många tiotals meter återstår innan jordskorpan är tillbaka i samma läge som innan nedisningen.

Landhöjningen hastighet har varierat genom årtusendena och är för närvarande mellan 0,5 mm/år och 9,2 mm/år. Den största landhöjningen äger idag rum i norra Västerbottens kustland. Den minsta i Skåne.
Ett fenomen som är viktigt att förstå vad gäller landhöjning, eller strandförskjutning som är ett bättre namn, är att en meters höjning av marknivån ofta innebära att strandlinjen förflyttas betydligt mer än 1 meter. Det kan åskådliggöras genom att jämföra kartor från olika årtusenden.